I. Điều khoản dịch vụ

Có hiệu lực cho tất cả khách hàng, khách hàng chính thức và khách hàng dùng thử.

II. Chấp nhận điều khoản

Công ty  TNHH PHẦN MỀM MINASOFT (gọi tắt là Minasoft) xây dựng và duy trì trang web https://odoo.minasoft.vn/ như một người cung cấp thông tin, dịch vụ cho khách hàng và người sử dụng internet.
Khi truy cập vào trang web 
https://odoo.minasoft.vn/ có nghĩa là người sử dụng đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Minasoft.

Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện này thì người sử dụng có thể chấm dứt sử dụng trang web này. Tất cả nội dung và thông tin trên trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, không được phép sử dụng cho mục đích thương mai khi chưa có sự đồng ý của Minasoft bằng văn bản.


III. Điều kiện sử dụng

Minasoft được quyền cập nhật các nội dung về các điều khoản và điều kiện sử dụng trên website bất cứ lúc nào, vì vậy khi khách hàng truy cập sử dụng website  https://odoo.minasoft.vn/ cần phải đọc và cập nhật thường xuyên, việc tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với khách hàng chấp nhận với những điều khoản, điều kiện trên.